Amitex

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte bestellingen. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling. Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op de documenten van de klant of van onze vertegenwoordigers zijn alleen aan ons tegenspeelbaar wanneer ze door ons schriftelijk werden bevestigd.  Zelfs dan blijven voor al de overige punten de algemene verkoopsvoorwaarden van kracht.
 2. Al onze prijzen zijn nettoprijzen exclusief BTW. Alle taksen, rechten en kosten, verschuldigd bij de levering of nadien, vallen ten laste van de koper.
 3. Zetwerk, clichés, flans, kapvormen, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, computerbestanden, software programma’s, enz. door of in opdracht van de leverancier vervaardigd, al dan niet aangerekend, maken deel uit van het materiaal van laatstgenoemde. De opdrachtgever mag er, behoudens tegenstrijdig beding, voor of na levering van het werk, de afgifte niet van eisen. In het geval dat de opdrachtgever materiaal ter beschikking stelt van de leverancier, dan moet hij dit tijdig doen in functie van de orderplanning, en volgens de specificaties die vermeld staan op de website. Moeilijkheden of vertragingen tijdens de productie die veroorzaakt zijn door de geleverde materialen leiden tot verlenging van de leveringstermijnen en tot eventuele aanrekening van bijkomende kosten.
 4. Behoudens voorafgaande overeenkomst, is de leverancier er niet toe gehouden, zetsels, kapvormen, clichés, flans, ontwerpen, tekeningen. Foto’s, films, magnetische banden, diskettes, programma’s, enz. te bewaren. Wanneer de bewaring is overeengekomen, geeft zij aanleiding tot een toeslag berekend naar rato van de belangrijkheid der gebruikte hulpstoffen, de duur van hun vastlegging en de hieraan verbonden extra werkzaamheden.
 5. De betaling geschiedt naar wens van de klant per credit card, vooruitbetaling of andere online betaalwijzen. Amitex behoudt het recht de keuzemogelijkheden van de betaalwijzen waaruit een klant kan kiezen, afhankelijk van bestelwaarde, verzendgebied of andere zakelijke criteria te beperken.
 6. Wanneer de door de klant gekozen betalingswijze, ondanks de contractuele uitvoering door Amitex, in het bijzonder wanneer betaling door een tekort op de rekening van de klant of door het opgeven van onjuiste gegevens niet kan worden uitgevoerd, is de klant verplicht om Amitex de hierdoor ontstane meerkosten te betalen.
 7. Amitex heeft het recht om bij de afwikkeling van de betaling gebruik te maken van de diensten van betrouwbare derden:
  a) Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting door de klant, heeft Amitex het recht haar vordering in handen te geven van een incassobureau en de voor de betaling noodzakelijke persoonsgegevens aan deze derde partij door te geven.
  b) Wanneer derden bij de afwikkeling van de betaling worden ingeschakeld, wordt de betaling ten opzichte van Amitex pas dan geacht te zijn voldaan, als het bedrag conform de overeenkomst aan de derde partij ter beschikking is gesteld, zodat de derde partij daarover zonder enige beperking kan beschikken.
 8. Betaling bij bestellingen die niet gebeuren via de amitex webshop geldt een standaard betalingstermijn van 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders afgesproken. Bij laattijdige betaling is, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest van 1% van het openstaand factuurbedrag verschuldigd per begonnen maand vertraging, evenals een forfaitaire vergoeding ten belopen van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 125,00 per factuur, zonder afbreuk van het recht van Amitex een hogere schadevergoeding te vorderen indien ze grotere schade kan aantonen. Geen enkele klacht ontslaat de koper van zijn betalingsverplichting op de vervaldatum.
 9. De klant gaat ermee akkoord dat hij uitsluitend digitale facturen ontvangt. De facturen worden voor de klant in pdf-formaat per e-mail ter beschikking gesteld.
 10. Leveringstermijnen worden met de klant afgesproken. Het leveren van goederen of van diensten op een latere dan de voorziene datum voor levering of prestatie kan, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of een grove fout van de leverancier, De leveringstermijnen worden steeds ter informatie gegeven en zijn voor ons niet bindend. Een vertraging in de levering kan nooit een reden tot annulatie of verbreking van de overeenkomst inhouden, noch recht geven op enige schadevergoeding.
 11. De verzending der goederen geschiedt op risico van de koper, zelfs indien de levering franco gedaan wordt. De leveringskosten vallen ten laste van de koper.
 12. Eventuele klachten dienen ons binnen de acht dagen bij aangetekend schrijven te bereiken. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.
 13. Herroepingsrecht:
  De Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming stelt dat:
  De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Echter, bij bederfbare en gepersonaliseerde producten is de onderstaande wetgeving van toepassing. Hierdoor vervalt het herroeppingsrecht van de bij Amitex aangekochte goederen volledig.
 14. De adresgegevens van de klant worden in een bestand opgenomen. Overeenkomstig de wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft de klant het recht zijn gegevens in te zien en te verbeteren.
 15. Alle commerciële mailings via e-mail worden verzonden onder uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de klant. De klant verbindt zich ertoe om enkel e-mail adressen aan te leveren die behoren tot het eigen bestaande klantenbestand.
 16. Bij het bezoeken van een website worden kleine stukjes informatie of cookies door je browser opgeslagen op je computer. Deze worden gebruikt om bijvoorbeeld je persoonlijke voorkeuren te onthouden. Ook Amitex kan gebruik maken van cookies. Sommige cookies plaatsen wij (first party cookies), andere worden door onze partners geplaatst, zoals bijvoorbeeld social media sites en adverteerders (third party cookies). We gebruiken strikt noodzakelijke cookies om de site te laten functioneren. Zonder deze functionele cookies werkt Amitex niet optimaal. Amitex maakt gebruik van Google Analytics om het bezoekersgedrag te analyseren. Met deze analytische cookies kunnen we meten waar onze bezoekers vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde pagina’s lezen etc. De gemeten gegevens worden anoniem (zonder je IP-adres) verwerkt en worden nooit aan derden verschaft, tenzij wettelijk verplicht. Indien je geen cookies wenst te installeren, kan je dit steeds via je browser uitschakelen. Raadpleeg de helpfunctie van jouw browser hiervoor.
 17. Amitex is onderdeel van bvba City Walk BE0461.778.002, gevestigd te 8630 Veurne, Nieuwpoortkeiweg 10.
Sluit Menu